علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 آگوست 21 - 10 ذيحجه 1439 - 30 مرداد 1397
16رکورد در مدت زمان 0.624ثانیه
جستجو برای :
قابل توجهی که حدود 2179 صفحه از مجموع تقریبا 12000 صفحه می باشد، تقریباً 1/6 تفسیر المیزان را به خود اختصاص
)[101] هود، 23[102] شعرا، 227[103] شعرا، 227[104] طه، 112[105] ص، 24[106] ص، 24[107] ص، 24[108] عصر، 3
، ص 452. (12)-همان مأخذ، ج 20، ص 151. (13)-همان مأخذ، ج 20، ص 351. (14)-همان مأخذ، ج 20، ص 18. (15
، 1378، ص 130. [2]ـ قرآن مجید با ترجمه منظوم (قرآن نامه)، امید مجد، تهران، انتشارات امید مجد، 1379، ص 263
16؛ ج 2، ص 39؛ ج 6، ص 62. [240]ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج 1، ص 1120، 1136 و 3035. [241
» (کهف: 14) مى فرماید: این قسمت از گفت وگوى اصحاب کهف سرشار از حکمت و فهم است. آنان در این فراز
/ امیررضا اشرفی /قرآن شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1387، صفحه 130 ـ 85 چکیده این مقاله
المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین، ج 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 13، 14، 15و19.مطهرى
گفته است نک: همان، ج5، ص360 و ج9، ص63و ج12، ص1499.[14] . برای نمونه های بیشتر نک: همان، ج2، ص439 و ج13، ص369
، صص 95ـ94 13-همان، ج 11، صص 261ـ260 14-همان، ج 15، ص 482 15-همان، ج 9، ص 70 16-همان، ج 4، ص 157 17
  • تعداد رکوردها : 16

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12