علامه طباطبایی
شنبه - 2017 نوامبر 25 - 7 ربيع الاول 1439 - 4 آذر 1396
292رکورد در مدت زمان 0.483ثانیه
جستجو برای :
علم و دین از منظر علامه طباطبایى . طباطبایى، محمد حسین، المیزان، 1/ 396.  18. همان، 6/ 122 ـ 123.  19. همان، 2/ 192.  20
.  9. همو، المیزان، 17/ 174.  10. همان، 12/ 376.  11. همان، 1/ 57 تا 60.  12. همو
های مختلف، به ویژه تلقی مفسران روایت گرا از روایات تفسیری پیشوایان دین است؛ ازآنجاکه علامه طباطبایی دیدگاه تفسیری روش آموزی روایات تفسیری،تبیین و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مواجهه با روایت گرایان کاشانی، 1387، رسالة الحق المبین، ص7ـ8؛ جزایری، 1401ق، ص82؛ بحرانی، 1414ق، ج1، ص133؛ بحرانی، بی تا، ج2، ص
،المیزان ،2/115 ـ 138.  12. شاطبى ،الموافقات فى اصول الدین ،2/ 64.  13. سیوطى ،الاتقان فى علوم
بر دیدگاه علامه طباطبایی برآمده و بدین نتیجه دست یافته است که قرآن، در همة موارد مزبور، با امتناع از پاسخ چرایی عدم انطباق برخی پرسش و پاسخ های قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی ، بی تا، ج 2، ص 141؛ طبرسی، 1372، ج 2، ص 508؛ فخر رازی، 1420ق، ج 5، ص 281؛ بیضاوی، 1418ق، ج1، ص 127).بر حسب
قاعدة «جری»، قاعده ای تفسیری برگرفته از آموزه های اهل بیت علیها السلام است که کانون توجه علامه مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی 12، ص63 و 187؛ ج13، ص242؛ ج14، ص114؛ ج18، ص106؛ ج20، ص177). علامه در ضمن بحث از محکم و متشابه در آیة
تفسیر ارزشمند (المیزان) تألیف مفسّر و قرآن شناس معاصر، مرحوم علامه طباطبایى در بین دیگر تفاسیر . 11. همان. 12. همان، 16/324. 13. همان. 14. همان، 16/276. 15. همان، 16/313
توسیط و عدم توسیط قرآنی در نگره معناشناختی و زیباشناختی علامه طباطبایی (عشایری منفرد، 1392ب، ص 130 ـ 134). درک زیباشناسانة علامه طباطبایی از عدم توسیط نیز از توجه
تمثّل فرشته در شکل انسان از دیدگاه علامه طباطبایی آن را بر جبرئیل امین تطبیق داده اند (طبری، 1420ق، ج 16، ص 46؛ طوسی، 1409ق، ج7، ص114؛ رازی، 1408ق، ج13، ص65؛ طبرسی
از دیدگاه قرآن، (دفترنشر فرهنگ اسلامى، 1362)/ 146. 2. طباطبایى، محمد حسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، 1/ 6
  • تعداد رکوردها : 292

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12