علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 ژولاي 17 - 5 ذيقعده 1439 - 26 تير 1397
313رکورد در مدت زمان 0.499ثانیه
جستجو برای :
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز2 [14] به «نظم بالقوه»[15]، « قوانین زایشی»[16] و «منابع»[17] برمی گردد. بر خلاف ساختارگرایی آلتوسر[18
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز1 آن ها با تغییر نیازها، زمان ها، فرهنگ ها و محیط جغرافیایی تغییر می کنند (طباطبایی، 1387 پ، 141-142). 11
در آثار علامة طباطبایی، دست کم سه دیدگاه متفاوت دربارة نحوة اتّصاف ذات الهی به صفات فعل مشاهده صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی : طباطبایی، 1417، ج8، صص 151-152؛ ج13، ص197)؛ یا وجه آیتی و وجه استقلالی فعل (طباطبایی، 1387ـ ب، ج1، صص 40-41
در این مقاله، دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان مفسّری توانمند و حدیث ‏شناسی مطلع درباره روایات اسباب علاّمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول2 ، 110، 111.63- همان، ج5، ص189.64- همان، ج8، ص139 و نیز ر.ک: ج3، ص178؛ ج17، ص285؛ ج14، ص334؛ ج13، ص212
در این مقاله، دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان مفسّری توانمند و حدیث ‏شناسی مطلع درباره روایات اسباب علاّمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول1 آن در خور نقد است، سبب نزولی است که علامه در بحث تفسیری از آیات 114 تا 121 سوره انعام تصویر می
متد نقد و تحقیق حدیث از نظر علامه طباطبایی ، ص 452. (12)-همان مأخذ، ج 20، ص 151. (13)-همان مأخذ، ج 20، ص 351. (14)-همان مأخذ، ج 20، ص 18. (15
علّامه از روش های گوناگونی برای اثبات تجرد نفس استفاده می کند. وی گاه با ارائه ادله ای عقلی معاد جسمانی) چیستی بدن اخروی و رابطه آن با بدن دنیوی( از منظر علّامه طباطبائی می شود. به هنگام مرگ است که تعلق نفس به بدن قطع می شود و مستقل می شود (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص365؛ ج14، ص286؛ ج12، ص154
علّامه طباطبائی با اینکه در بسیاری از علوم دینی صاحب نظر بوده ، در بحث معاد جسمانی کمتر قلم زده معاد جسمانی) نظریه اتصال روح به بدن مثالی منفصل) از منظر علّامه طباطبائی نوبخت، 1413ق، ص54؛ طبرسی، 1415ق، ج7، ص 181؛ حلبی، 1417ق، ص127؛ مقری نیشابوری، 1385، ص108-109؛ ابن
معنا شناختی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره ( هشتم و بدایة الحکمة. صص162 و 163. 13. مجموعه رسائل. صص20 21. 14. بدایة الحکمة. ص160. نهایة الحکمة ص284
گرا تقسیم کرد. فلسفة "علامه طباطبائی" هرچند با این سه رویکرد تفاوت اساسی دارد، ولی واجد برخی از مضامین رویکردهای سه گانة روش شناختی در مطالعات علوم اجتماعی و مقایسة آن با نظریة ادراکات اعتباری علامه المیزان، ج2، ص177؛ ج13، ص190؛ المیزان، ج4، ص128؛ ج13، ص192). بدین سان، علامه علم به وجود
  • تعداد رکوردها : 313

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12