علامه طباطبایی
پنج شنبه - 2018 آوريل 19 - 4 شعبان 1439 - 30 فروردين 1397
307رکورد در مدت زمان 0.405ثانیه
جستجو برای :
علّامه از روش های گوناگونی برای اثبات تجرد نفس استفاده می کند. وی گاه با ارائه ادله ای عقلی معاد جسمانی) چیستی بدن اخروی و رابطه آن با بدن دنیوی( از منظر علّامه طباطبائی می شود. به هنگام مرگ است که تعلق نفس به بدن قطع می شود و مستقل می شود (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص365؛ ج14، ص286؛ ج12، ص154
علّامه طباطبائی با اینکه در بسیاری از علوم دینی صاحب نظر بوده ، در بحث معاد جسمانی کمتر قلم زده معاد جسمانی) نظریه اتصال روح به بدن مثالی منفصل) از منظر علّامه طباطبائی نوبخت، 1413ق، ص54؛ طبرسی، 1415ق، ج7، ص 181؛ حلبی، 1417ق، ص127؛ مقری نیشابوری، 1385، ص108-109؛ ابن
معنا شناختی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره ( هشتم و بدایة الحکمة. صص162 و 163. 13. مجموعه رسائل. صص20 21. 14. بدایة الحکمة. ص160. نهایة الحکمة ص284
گرا تقسیم کرد. فلسفة "علامه طباطبائی" هرچند با این سه رویکرد تفاوت اساسی دارد، ولی واجد برخی از مضامین رویکردهای سه گانة روش شناختی در مطالعات علوم اجتماعی و مقایسة آن با نظریة ادراکات اعتباری علامه المیزان، ج2، ص177؛ ج13، ص190؛ المیزان، ج4، ص128؛ ج13، ص192). بدین سان، علامه علم به وجود
گرا تقسیم کرد. فلسفة "علامه طباطبائی" هرچند با این سه رویکرد تفاوت اساسی دارد، ولی واجد برخی از مضامین رویکردهای سه گانة روش شناختی در مطالعات علوم اجتماعی و مقایسة آن با نظریة ادراکات اعتباری علامه ، 1387، ص12). آیا شیوة تفکر ما، امر مورد گزارش ما را تعریف نمی‏کند؟ (زیباکلام، 1378، ص297). فرا اثبات
به آن اشاراتی نموده است . این مقاله دیدگاه ارزش شناسی علامه را با تاکید بر نظریه اعتباریات مورد بررسی قرارداده بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی علامه تلاش این مقاله براین است که نشان دهد که دیدگاه ارزش شناسی1  علامه طباطبایی
کارکردگرایی و معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آلستون و فکری و فلسفی و روش تحقیقی علامه طباطبایی 1.موضع دینی علامه طباطبایی یکی از عالمان برجستة مذهب شیعة
علّامه طباطبائی تاریخ را سیر حرکت از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت می داند. انسان فلسفة تاریخ از منظر علّامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
هدف این مقاله، نگاهى به نظریات فلسفى و دینى علّامه طباطبائى و برخوردارى از رویکردى تحلیلى ـ توصیفى ویژگى هاى برنامه درسى با تأکید بر نظر علّامه طباطبائى 4، ص 253. [15]ـ همان، ج 15، ص 292. [16]ـ همو، خلاصه تعالیم اسلام، ص 19ـ35. [17]ـ همو، المیزان، ج 6
از قرائن درونی و بیرونی است. (طباطبایی، المیزان، 13/324 و 235 و 12/299؛ قرآن در اسلام، /186) محمد رشید
  • تعداد رکوردها : 307

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12