علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
146رکورد در مدت زمان 0.343ثانیه
جستجو برای :
هشتم و بدایة الحکمة. صص162 و 163. 13. مجموعه رسائل. صص20 21. 14. بدایة الحکمة. ص160. نهایة الحکمة ص284
، بینایی، استوا بر عرش و .... (ر.ک؛ نجّار، 1423ق.: 110؛ اردبیلی، 1377: 116 و سبحانی، 1381، ج 1: 87ـ86
باشند که متعلق آنها آفریده های آدمی است و تغییر می کنند. (علامه، 1362، صص 188-189) پس اعتباریاتی که پس از شروع
طباطبائی2 14، ص55؛ ج19، ص622، ج9، ص274ـ275 و ج10، ص560ـ561. المیزان، ج6، ص87؛ ج13، ص190 و ج11، ص60؛تفسیر
، 1277 ، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، فریدون بازرگان ، سمت ، تهران. 1-  Butler.D . 1968 
رئالسیم، 1374، ج 1و 2، ص173). 1.21. نتایج معرفتی اعتباریات در علوم انسانی دغدغه های کنونی متفکران ایرانی
اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبائی2 ، 1383، ج2، صص191-193) با توجه به اهمیت نتایج این دیدگاه، آن را در چند مسأله بررسی خواهم کرد: 1.18. مسأله
اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبائی1 ساختمان وجودیش برای رسیدن به حیات اجتماعی، ناگزیر از آن است (طباطبائی،المیزان، 1375، ج2، ص198). علامه
آلستون 1.موضع دینی دین آلستون مسیحت پروتستان است وی در 15 سالگی دچار شک می شود ولی مجدداً در دهة 50
است و دین با حفظ حکومت عقل، حیات انسانی را پاسداری می کند (ر.ک؛ همان، ج 2: 188). از این رو، در نظریّة
  • تعداد رکوردها : 146

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12